Vi støtter projektet „Morgendagens førstehjælpere“ for børn i Harzen.

Vi er glade for at kunne støtte bogpro­jek­tet „First Aiders of Tomor­row“, som er udgivet af KL-Verlag („Kinder& Lernen“) i samar­bejde med Johan­ni­ter.
Takket være sponso­rerne var det muligt at revidere og trykke bogen både grafisk og indholdsmæssigt. 

Om projek­tet:
https://www.kl-verlag.de/arbeitsbuecher/ersthelfer-von-morgen/


Alle kan hjælpe – uanset alder!

At gøre sig bekendt med første­hjæl­pens indhold og emner i en tidlig alder og blive „første­hjæl­per fra“.
børn på særlige kurser i dagin­sti­tu­tio­ner for at hjælpe dem med at blive „morgen­da­gens
og grund­sko­ler. Vores uddan­nede instruk­tø­rer vil lære dig det grund­læg­gende efter en
standar­di­se­ret lands­dæk­kende trænings­kon­cept med alder­stil­pas­set metodik og vigtig basisvi­den
om første­hjælp, og hvordan man handler korrekt i nødsituationer.

Børn lærer meget hurtigt i denne alder og er motive­rede for at hjælpe andre. Gennem maleriet og
arbejds­bog, bliver børnene intro­du­ce­ret til emner som første­hjælp, krops­funk­tio­ner og
Børnene bliver intro­du­ce­ret til trafik­sik­ker­hed på en blid og legende måde og øver sig i at opføre sig korrekt.
Adfærd. Du lærer at tage de første skridt i nødsi­tu­a­tio­ner. Selvtil­lid bliver til
og de mister deres frygt for at hjælpe.

Johan­ni­ter-Unfall-Hilfe e.V. Regio­nal­ver­band Magdeburg/Börde/Harz, i samar­bejde med
K&L Verlag fra Detmold en farve- og arbejds­bog til kurserne.
børn i alderen 4–11 år med titlen „Morgen­da­gens første­hjæl­pere“. Bøgerne
vil blive trykt efter sponsor­søg­nin­gen og uddelt gratis som en del af trænings­pro­gram­met.
børn i dagin­sti­tu­tio­ner og grundskoler.

Med redesig­net af bogen har vi genteg­net kærlige illustra­tio­ner og
vigtigt lærings­ind­hold. Den digitale tilgang direkte i bogen er også ny. Med den nye
indhold som f.eks. videoer eller succeskri­te­rier for læring ved hjælp af den nyeste AR-tekno­logi (augmen­ted reality). og den gratis First Aiders of Tomor­row-app, bliver bøgerne 

en inspi­re­rende oplevelse for børnene. Det sikrer, at vores børns opmærk­som­hed
og lærings­ind­hol­det bliver bedre forstået og uddybet.
I dag beder vi dig om at støtte dette værdi­fulde under­vis­nings­ma­te­ri­ale. Fordi
Kun med din støtte kan vi give børn fra vores region det nye.
inter­ak­tive „First Aiders of Tomorrow“-bøger og „First Aiders of Tomorrow“-appen.

Skov
Hej, jeg hedder Anton og jeg kan hjælpe dig.