Wij steunen het project “Eerstehulpverleners van morgen” voor kinderen in het Harzgebergte

We zijn blij dat we het boekpro­ject “Eerste­hulp­ver­le­ners van morgen”, uitge­ge­ven door KL-Verlag (“Kinder& Lernen”) in samen­wer­king met Johan­ni­ter, kunnen onder­steu­nen.
Dankzij de sponsors was het mogelijk om het boek zowel grafisch als inhou­de­lijk te herzien en te drukken. 

Over het project:
https://www.kl-verlag.de/arbeitsbuecher/ersthelfer-von-morgen/


Ieder­een kan helpen – ongeacht leeftijd!

Zich op jonge leeftijd vertrouwd maken met de inhoud en onder­wer­pen van eerste hulp en een “eerste hulpver­le­ner van
kinde­ren in speci­ale cursus­sen in kinder­dag­ver­blij­ven om hen te helpen “de mensen van morgen” te worden
en basis­scho­len. Onze getrainde instruc­teurs leren u de basis na een
gestan­daar­di­seerd lande­lijk trainings­con­cept met op de leeftijd afgestemde metho­do­lo­gie en belang­rijke basis­ken­nis
over eerste hulp en hoe correct te hande­len in noodsituaties.

Kinde­ren leren heel snel op deze leeftijd en zijn gemoti­veerd om anderen te helpen. Door het schil­de­ren en
werkboek maken de kinde­ren kennis met de onder­wer­pen eerste hulp, lichaams­func­ties en
De kinde­ren maken op een zachte en speelse manier kennis met verkeers­vei­lig­heid en oefenen het juiste gedrag.
Gedrag. U leert hoe u in noodsi­tu­a­ties de eerste actie kunt onder­ne­men. zelfver­trou­wen wordt
en ze verlie­zen hun angst om te helpen.

Johan­ni­ter-Unfall-Hilfe e.V. Regio­nal­ver­band Magdeburg/Börde/Harz, in samen­wer­king met
K&L Verlag uit Detmold een kleur- en werkboek voor de trainin­gen.
kinde­ren van 4–11 jaar met de titel “EHBO’ers van morgen”. De boeken
zal na het zoeken naar sponsors worden afgedrukt en gratis worden uitge­deeld als onder­deel van het trainings­pro­gramma.
kinde­ren in kinder­dag­ver­blij­ven en basisscholen.

Met het heront­werp van het boek hebben we liefde­volle illustra­ties en
belang­rijke leerin­houd. De digitale aanpak direct in het boek is ook nieuw. Met de nieuwe
inhoud, zoals video’s of leerpres­ta­ties, met behulp van de nieuw­ste AR-techno­lo­gie (augmen­ted reality). en de gratis app First Aiders of Tomor­row, worden de boeken 

een inspi­re­rende ervaring voor de kinde­ren. Dit zorgt ervoor dat de aandacht van onze kinde­ren
en de leerin­houd wordt beter begre­pen en verdiept.
Vandaag vragen we u om dit waarde­volle lesma­te­ri­aal te steunen. Omdat
Alleen met uw steun kunnen we kinde­ren uit onze regio het nieuwe.
inter­ac­tieve “First Aiders of Tomor­row” boeken en de First Aiders of Tomor­row app.

U kunt nog meer nieuws vinden op onze sociale mediakanalen

facebook
instagram
Bos
Hallo, ik ben Anton en ik kan je helpen.