AGB – Verhuur van vrijetijdsuitrusting

Algemene voorwaar­den en consu­men­ten­in­for­ma­tie voor de verhuur van vrijetijdsapparatuur

Status: 15 juli 2023

Vakan­tie­oord
Zum Wildbach GmbH
Baren­berg 15f
38879 Schierke

Telefoon: +49 (0) 3 94 55 / 58 99 70
E‑mail: info@zum-wildbach.de

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaar­den (AV – Verhuur van vrije­tijds­uit­rus­ting) zijn van toepas­sing op alle contrac­ten voor de verhuur van vrije­tijds­uit­rus­ting, inclu­sief eventu­ele extra’s, tussen ons en onze klanten.
 2. Afwij­kende of aanvul­lende voorwaar­den van de klant die wij niet uitdruk­ke­lijk erken­nen, zijn niet van toepas­sing, zelfs als wij er niet uitdruk­ke­lijk bezwaar tegen maken.

§ 2 Contractuele partner

U sluit contrac­ten af met de:

Vakan­tie­oord
Zum Wildbach GmbH

§ 3 Sluiting van het contract, herziening en correctie, contracttalen, gedragscodes

 1. De presen­ta­tie van de vrijetijdsuitrusting/huurobjecten (fietsen, langlaufski’s & sleeën, aanhan­gers, trolleys, etc.) en extra’s (fiets­helm, naviga­tie­tas voor mobiele telefoons, etc.) op onze website, met vermel­ding van de door u gekozen huurpe­ri­ode en onze prijzen, vormt een bindend aanbod om deze aan u te verhu­ren. U kunt deze aanvan­ke­lijk vrijblij­vend in het winkel­mandje plaat­sen en uw gegevens op elk gewenst moment corri­ge­ren voordat u uw bindende bestel­ling indient (“nu huren”) door gebruik te maken van de daarvoor bestemde correc­tie­hulp­mid­de­len die in het bestel­pro­ces worden uitge­legd. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod aanvaardt om de goede­ren in het winkel­mandje op de daar aange­ge­ven tijdstip­pen te huren door op de bestel­knop te klikken. Onmid­del­lijk na het verzen­den van de bestel­ling ontvangt u nog een beves­ti­ging per e‑mail. Wij vragen u om ervoor te zorgen dat het e‑mailadres dat u opgeeft correct is en dat e‑mails die er door ons naartoe worden gestuurd, ontvan­gen kunnen worden. Contro­leer indien nodig ook uw “Spam folder”. Het overeen­kom­stige contract kan natuur­lijk ook persoon­lijk bij ons worden afgeslo­ten, per post, per e‑mail of per telefoon.
 2. Houd er rekening mee dat het contract alleen in het Duits, Engels en Neder­lands kan worden afgesloten.
 3. Wij zijn niet onder­wor­pen aan speci­ale gedragscodes.

§ 4 Contracttekst

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de boekings­ge­ge­vens en onze AV – Verhuur van vrije­tijds­uit­rus­ting in tekst­vorm. De tekst van het contract is niet langer toegan­ke­lijk via het inter­net. De GTC – Verhuur van Vrije­tijds­uit­rus­ting zijn nog steeds toegan­ke­lijk via het internet.

§ 5 Betaalmethoden

U betaalt vooraf door

Overschrij­ving
Wij zullen u in een aparte e‑mail onze bankge­ge­vens verstrek­ken en u vragen om een overschrij­ving of

PayPal
Om via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregi­streerd zijn of u eerst registre­ren, u legiti­me­ren met uw toegangs­ge­ge­vens en de betalings­op­dracht aan ons beves­ti­gen, waarbij u tijdens het bestel­pro­ces naar de PayPal-website voor dit doel wordt doorverwezen.

Onder bepaalde omstan­dig­he­den bieden wij de mogelijk­heid om ter plaatse vooruit te betalen. De betaling gebeurt dan contant, met een EC-kaart of credit­card (Visa of MasterCard).

§ 6 Prijzen, huurdag en borg

 1. De vermelde prijzen zijn inclu­sief de toepas­se­lijke belas­ting op de toege­voegde waarde.
 2. De desbe­tref­fende kalen­der­dag wordt als huurdag beschouwd.
 3. Houd er rekening mee dat een borgsom (momen­teel EUR 25,-) contant betaald moet worden bij het ophalen van de accommodatie.

§ 7 Plichten van de verhuurder

 1. Wij zijn verplicht om u de huurob­jec­ten in goede techni­sche staat te leveren.
 2. Als er tijdens de huurpe­ri­ode repara­ties nodig zijn, zullen wij deze uitvoe­ren of u een geschikt vervan­gend voorwerp op het verhuur­sta­tion ter beschik­king stellen. Voor het inscha­ke­len van andere leveran­ciers voor repara­ties is onze toestem­ming vereist, die wij niet op onrede­lijke gronden zullen onthou­den. Kosten voor repara­tie­op­drach­ten die zonder onze toestem­ming worden uitge­voerd, zijn voor rekening van de huurder.

§ 8 Plichten van de huurder

 1. Alle gebrui­kers moeten zich vertrouwd maken met de werking van het huurob­ject voordat ze het gebrui­ken en, als ze niet vertrouwd zijn met het huurob­ject, moeten ze instruc­ties van ons krijgen.
 2. Alle gebrui­kers moeten de huurob­jec­ten bevei­li­gen tegen diefstal en ons onmid­del­lijk op de hoogte stellen van verlies, defec­ten of schade.
 3. U bent verplicht om het huurob­ject – afgezien van vuil en slijtage in het kader van normaal gebruik – in dezelfde staat terug te geven als waarin u het van ons ontvan­gen heeft.
 4. Alle gebrui­kers moeten het huurob­ject met zorg en aandacht behandelen.

§ 9 Aansprakelijkheid

Voor claims op basis van schade die door ons, onze wette­lijke verte­gen­woor­di­gers of plaats­ver­van­gende agenten is veroor­zaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • in geval van letsel aan leven, ledema­ten of gezondheid
 • in geval van opzet­te­lijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • in het geval van garan­tie­toe­zeg­gin­gen, voor zover overeen­ge­ko­men, of
 • voor zover het toepas­sings­ge­bied van de Wet Product­aan­spra­ke­lijk­heid wordt geopend.

In geval van schen­ding van wezen­lijke contrac­tu­ele verplich­tin­gen, waarvan de vervul­ling een voorwaarde is voor de correcte uitvoe­ring van het contract en op de naleving waarvan de contract­part­ner regel­ma­tig mag vertrou­wen (kardi­nale verplich­tin­gen), door lichte nalatig­heid van onze kant, van onze wette­lijke verte­gen­woor­di­gers of plaats­ver­van­gende agenten, is het bedrag van de aanspra­ke­lijk­heid beperkt tot de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optre­den typisch te verwach­ten was.

Anders zijn schade­claims uitgesloten.

§ 10 Kennisgeving van het niet bestaan van een herroepingsrecht

Wij willen erop wijzen dat een herroe­pings­recht volgens § 312 g para. 2 Nr. 9 BGB bestaat niet.

§ 11 Geschillenbeslechting

De Europese Commis­sie biedt een platform voor online geschil­len­be­slech­ting (ODR), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschil­len­be­slech­tings­pro­ce­du­res voor een arbitra­ge­com­mis­sie voor consumenten.

§ 12 Bevoegdheid

Is de klant een koopman, een publiek­rech­te­lijke rechts­per­soon of een publiek­rech­te­lijk speci­aal fonds, dan is de exclu­sieve bevoegde recht­bank voor alle geschil­len die direct of indirect uit de contrac­tu­ele relatie ontstaan, de vesti­gings­plaats van Ferienan­lage zum Wildbach GmbH. Wij hebben echter ook het recht om een vorde­ring in te stellen in de algemene bevoegde recht­bank van de klant.

§ 13 Scheidbaarheidclausule

Indien afzon­der­lijke bepalin­gen van deze AV – Accom­mo­da­tie geheel of gedeel­te­lijk ongel­dig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldig­heid van het contract en de overige bepalingen.

U kunt nog meer nieuws vinden op onze sociale mediakanalen

facebook
instagram
Bos