AGB – Accommodatie

Algemene voorwaar­den en consu­men­ten­in­for­ma­tie voor het verblijf van gasten

Status: 15 juli 2023

Vakan­tie­oordZum Wildbach GmbH
Baren­berg 15f
38879 Schierke

Telefoon: +49 (0) 3 94 55 / 58 99 70
E‑mail: info@zum-wildbach.de

§ 1 Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaar­den (AV – Accom­mo­da­tie) zijn van toepas­sing op alle contrac­ten voor de huur van accom­mo­da­tie met als doel accom­mo­da­tie, inclu­sief catering­dien­sten indien van toepas­sing, tussen ons en onze klanten.
 2. Afwij­kende of aanvul­lende voorwaar­den van de klant die wij niet uitdruk­ke­lijk erken­nen, zijn niet van toepas­sing, zelfs als wij er niet uitdruk­ke­lijk bezwaar tegen maken.

§ 2 Contractuele partner

U sluit contrac­ten af met de:

Vakan­tie­oord
Zum Wildbach GmbH

§ 3 Sluiting van het contract, herziening en correctie, contracttalen, gedragscodes

 1. De presen­ta­tie van de accom­mo­da­tie, de mogelijk­heid om boekin­gen aan te vragen en de boekings­op­tie via onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid vormen geen wette­lijk bindend aanbod, maar een niet-bindende presen­ta­tie. Door een reser­ve­rings­aan­vraag te doen, doet u een bindend aanbod om een accom­mo­da­tie­con­tract met ons af te sluiten. Dit kan persoon­lijk bij ons op locatie, per post, per e‑mail, telefo­nisch of via ons reser­ve­rings­aan­vraag­for­mu­lier op onze website. Door via onze website te reser­ve­ren, maakt u een reser­ve­ring en vraagt u tevens om een bindend aanbod om een accom­mo­da­tie­con­tract met ons af te sluiten. Wanneer u een boekings­aan­vraag doet en boekt via onze website, kunt u alle gegevens voort­du­rend corri­ge­ren. Boven­dien worden uw invoer­ge­ge­vens nogmaals samen­ge­vat voordat u de boekings­aan­vraag of boeking indient, en kunnen deze vervol­gens bewerkt/gecorrigeerd worden.

  De ontvangst­be­ves­ti­ging van uw reser­ve­rings­aan­vraag of reser­ve­ring via onze website wordt onmid­del­lijk per automa­ti­sche e‑mail verstuurd. Wij vragen u om ervoor te zorgen dat het e‑mailadres dat u opgeeft correct is en dat e‑mails die wij ernaar toe sturen ontvan­gen kunnen worden. Contro­leer indien nodig ook uw “Spam folder”. U ontvangt dan een reser­ve­ring inclu­sief een bindend aanbod van ons, indien nodig onder de aanwe­zi­gen ter plaatse of anders per e‑mail. U kunt dit onmid­del­lijk ter plaatse accep­te­ren en anders door de door ons gevraagde aanbe­ta­ling te doen (momen­teel 20% van de prijs). Hiermee wordt het contract afgeslo­ten. Indien van toepas­sing wordt het contract ook al afgeslo­ten door de betalings­trans­ac­tie via de geselec­teerde betalings­dienstaan­bie­der. De tijd van uitvoe­ring van de betalings­trans­ac­tie hangt af van de geselec­teerde betalings­me­thode (zie “Betalings­me­tho­den”).
 2. Houd er rekening mee dat het contract alleen in het Duits, Engels en Neder­lands kan worden afgesloten.
 3. Wij zijn niet onder­wor­pen aan speci­ale gedragscodes.

§ 4 Contracttekst

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de reser­ve­rings­ge­ge­vens en onze AV – Accom­mo­da­tie in tekst­vorm. De tekst van het contract is niet langer toegan­ke­lijk via het inter­net. De GTC – Accom­mo­da­tie is nog steeds toegan­ke­lijk via het internet.

§ 5 Betaalmethoden

U doet aanbe­ta­lin­gen door

Overschrij­ving
Wij geven u onze bankge­ge­vens in een aparte e‑mail en vragen u om een bankover­schrij­ving uit te voeren;

PayPal
Om via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregi­streerd zijn of u eerst registre­ren, u legiti­me­ren met uw toegangs­ge­ge­vens en de betalings­op­dracht aan ons beves­ti­gen of

Onmid­del­lijk door klarna

Om via Sofort te kunnen betalen, moet u een bankre­ke­ning hebben die geacti­veerd is voor online bankie­ren, u dienover­een­kom­stig identi­fi­ce­ren en de betalings­in­struc­tie aan ons bevestigen.

U kunt het saldo ook ter plaatse contant, met een EC-kaart of credit­card (Visa of Master­Card) betalen.

§ 6 Prijzen

De vermelde prijzen zijn inclu­sief de toepas­se­lijke belas­ting op de toege­voegde waarde. Publieke heffin­gen zoals toeris­ten­be­las­ting zijn niet bij de prijzen inbegre­pen en moeten door u en uw mederei­zi­gers extra betaald worden.

§ 7 Terbeschikkingstelling en gebruik van accommodatie

 1. De accom­mo­da­tie is alleen bedoeld als overnachting.
 2. Voor het onder­ver­hu­ren van de accom­mo­da­tie en het gebruik ervan voor andere doelein­den dan accom­mo­da­tie is onze vooraf­gaande toestem­ming (goedkeu­ring) vereist.
 3. Tenzij anders overeen­ge­ko­men, bestaat er geen recht op speci­fieke accommodatie.
 4. Tenzij anders is overeen­ge­ko­men, staat de geboekte accom­mo­da­tie vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst tot uw beschik­king en moet deze op de dag van vertrek om 10:00 uur verla­ten zijn.
 5. Wij behou­den ons het recht voor om accom­mo­da­tie die voor 18:00 uur op de dag van aankomst nog niet geclaimd is opnieuw toe te wijzen. Dit geldt niet als u ons van tevoren op de hoogte heeft gesteld van een latere aankomsttijd.

§ 8 Aansprakelijkheid

Voor claims op basis van schade die door ons, onze wette­lijke verte­gen­woor­di­gers of plaats­ver­van­gende agenten is veroor­zaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

 • in geval van letsel aan leven, ledema­ten of gezondheid
 • in geval van opzet­te­lijk of grof nalatig plichtsverzuim
 • in het geval van garan­tie­toe­zeg­gin­gen, voor zover overeen­ge­ko­men, of
 • voor zover het toepas­sings­ge­bied van de Wet Product­aan­spra­ke­lijk­heid wordt geopend.

In geval van schen­ding van wezen­lijke contrac­tu­ele verplich­tin­gen, waarvan de vervul­ling een voorwaarde is voor de correcte uitvoe­ring van het contract en op de naleving waarvan de contract­part­ner regel­ma­tig mag vertrou­wen (kardi­nale verplich­tin­gen), door lichte nalatig­heid van onze kant, van onze wette­lijke verte­gen­woor­di­gers of plaats­ver­van­gende agenten, is het bedrag van de aanspra­ke­lijk­heid beperkt tot de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optre­den typisch te verwach­ten was.

Anders zijn schade­claims uitgesloten.

§ 9 Opmerking over het niet-bestaan van een herroepingsrecht

Wij willen erop wijzen dat een herroe­pings­recht volgens § 312 g para. 2 Nr. 9 BGB bestaat niet.

§ 10 Terugtrekking van de gast (Annulering en NoShow)

Als u het contract voor hotel­ac­com­mo­da­tie annuleert of op de dag van aankomst niet voor 18:00 uur verschijnt zonder ons hiervan vooraf op de hoogte te stellen, hebben wij het recht om de geboekte accom­mo­da­tie aan iemand anders toe te wijzen. Als wij een datum voor koste­loze herroe­ping hebben afgespro­ken, dan kunt u zich tot dan uit het contract terug­trek­ken zonder betalings- of compen­sa­tie­claims van ons te krijgen. De vrijheid van kosten van hun herroe­pings­recht vervalt als zij hun herroe­pings­recht niet uitoe­fe­nen op de overeen­ge­ko­men datum. Vanaf dit moment hebt u alleen nog recht op een wette­lijk herroe­pings­recht. Als er geen herroe­pings­recht is overeen­ge­ko­men of al is verlo­pen en er ook geen wette­lijk herroe­pings- of beëin­di­gings­recht is en wij niet instem­men met een annule­ring van het contract, behou­den wij de aanspraak op de overeen­ge­ko­men vergoe­ding, ondanks het feit dat u geen gebruik maakt van de service. Wij kennen echter de volgende annule­rings­op­ties toe, afhan­ke­lijk van andere indivi­du­ele overeenkomsten:

 • Annule­ring tot de 10e dag voor de overeen­ge­ko­men aankomst­da­tum: gratis;
 • In geval van annule­ring tot de 4e dag voor de overeen­ge­ko­men aankomst­da­tum: 50% van de contrac­tu­eel overeen­ge­ko­men prijs;
 • In geval van annule­ring vanaf de 3e dag voor de overeen­ge­ko­men aankomst­da­tum: 80% van de contrac­tu­eel overeen­ge­ko­men prijs.

Het staat u vrij om te bewij­zen dat de schade niet is opgetre­den of niet is opgetre­den in het geclaimde bedrag.

§ 11 Geschillenbeslechting

De Europese Commis­sie biedt een platform voor online geschil­len­be­slech­ting (ODR), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschil­len­be­slech­tings­pro­ce­du­res voor een arbitra­ge­com­mis­sie voor consumenten.

§ 12 Bevoegdheid

Is de klant een koopman, een publiek­rech­te­lijke rechts­per­soon of een publiek­rech­te­lijk speci­aal fonds, dan is de exclu­sieve bevoegde recht­bank voor alle geschil­len die direct of indirect uit de contrac­tu­ele relatie ontstaan, de vesti­gings­plaats van Ferienan­lage zum Wildbach GmbH. Wij hebben echter ook het recht om een vorde­ring in te stellen in de algemene bevoegde recht­bank van de klant. 

§ 13 Scheidbaarheidclausule

Indien afzon­der­lijke bepalin­gen van deze AV – Accom­mo­da­tie geheel of gedeel­te­lijk ongel­dig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldig­heid van het contract en de overige bepalingen.

U kunt nog meer nieuws vinden op onze sociale mediakanalen

facebook
instagram
Bos
Hallo, ik ben Anton en ik kan je helpen.