AGB – Indkvartering

Generelle vilkår og betin­gel­ser og forbru­ger­in­for­ma­tion for indkvar­te­ring af gæster

Status: 15. juli 2023

Ferie­cen­terZum Wildbach GmbH
Baren­berg 15f
38879 Schierke

Telefon: +49 (0) 3 94 55 / 58 99 70
E‑mail: info@zum-wildbach.de

§ 1 Anvendelsesområde

 1. Disse generelle vilkår og betin­gel­ser (GTC – Indkvar­te­ring) gælder for alle kontrak­ter om leje af indkvar­te­ring med henblik på indkvar­te­ring, herun­der caterin­g­y­del­ser, hvis det er relevant, mellem os og vores kunder.
 2. Kundens afvigende eller supple­rende betin­gel­ser, som vi ikke udtryk­ke­ligt anerken­der, gælder ikke, selv om vi ikke udtryk­ke­ligt gør indsi­gelse mod dem.

§ 2 Kontraktpartner

Du indgår kontrak­ter med:

Ferie­cen­ter
Zum Wildbach GmbH

§ 3 Kontraktindgåelse, revision og korrektion, kontraktsprog, adfærdskodekser

 1. Præsen­ta­tio­nen af indkvar­te­rin­gen, mulig­he­den for booking­fo­re­spørgs­ler og booking­mu­lig­he­den via vores inter­net­til­ste­de­væ­relse udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men en ikke-bindende præsen­ta­tion. Ved at foretage en booking­fo­re­spørgsel giver du et bindende tilbud om at indgå en indkvar­te­rings­kon­trakt med os. Det kan ske person­ligt i vores lokaler, pr. post, pr. e‑mail, pr. telefon eller via vores booking­fo­re­spørgsels­for­mu­lar på vores hjemmeside. Ved at booke via vores hjemmeside foreta­ger du en reser­va­tion og anmoder også om et bindende tilbud om at indgå en indkvar­te­rings­kon­trakt med os. Når du laver en booking­fo­re­spørgsel og booker via vores hjemmeside, kan du rette alle indtast­nin­ger løbende. Derud­over vil dine indtast­nin­ger blive opsum­me­ret igen, før du sender bookin­gan­mod­nin­gen eller bookin­gen, og kan deref­ter redigeres/korrigeres.

  Bekræf­tel­sen på modta­gel­sen af din bookin­gan­mod­ning eller booking via vores hjemmeside sendes straks via automa­ti­se­ret e‑mail. Vi beder dig om at sikre, at den e‑mailadresse, du angiver, er korrekt, og at e‑mails sendt af os til den kan modta­ges. Tjek også din „Spam-mappe“, hvis det er nødven­digt. Du vil deref­ter modtage en reser­va­tion inklu­sive et bindende tilbud fra os, om nødven­digt blandt de tilste­de­væ­rende på stedet eller på anden måde via e‑mail. Du kan accep­tere dette med det samme person­ligt på stedet og ellers ved at indbe­tale det deposi­tum, vi beder om (i øjeblik­ket 20% af prisen). Dette afslut­ter kontrak­ten. Hvis det er relevant, er kontrak­ten også allerede indgået ved betalings­transak­tio­nen via den valgte betaling­s­tje­ne­steud­by­der. Tidspunk­tet for udførelse af betalings­transak­tio­nen afhæn­ger af den valgte betalings­me­tode (se „Betalings­me­to­der“).
 2. Bemærk venligst, at kontrak­ten kun kan indgås på tysk, engelsk og hollandsk.
 3. Vi er ikke under­lagt nogen særlige adfærdskodekser.

§ 4 Kontrakttekst

Vi gemmer kontrakt­tek­sten og sender dig booking­da­ta­ene og vores GTC – Overnat­ning i tekst­form. Teksten til kontrak­ten er ikke længere tilgæn­ge­lig via inter­net­tet. GTC – Indkvar­te­ring er stadig tilgæn­ge­lig via internettet.

§ 5 Betalingsmetoder

Du foreta­ger udbeta­lin­ger ved at

Banko­ver­før­sel
Vi vil give dig vores bankop­lys­nin­ger i en separat e‑mail og bede dig om at foretage en bankoverførsel;

PayPal
For at kunne betale via PayPal, skal du være registre­ret der eller registrere dig først, legiti­mere dig med dine adgangs­data og bekræfte betalings­in­struk­tio­nen til os eller

Med det samme af klarna

For at kunne betale via Sofort skal du have en bankkonto, der er aktive­ret til netbank, identi­fi­cere dig i overens­stem­melse hermed og bekræfte betalings­in­struk­tio­nen over for os.

Du kan også betale restbe­lø­bet på stedet kontant, med EC-kort eller kredit­kort (Visa eller MasterCard).

§ 6 Priser

De angivne priser er inklu­sive den gældende mervær­di­af­gift. Offent­lige afgif­ter som f.eks. turistskat er ikke inklu­de­ret i priserne og skal betales ekstra af dig og dine medrejsende.

§ 7 Tilrådighedsstillelse og brug af indkvartering

 1. Den tilbudte indkvar­te­ring er kun til overnatning.
 2. Fremleje/udlejning af den leverede bolig samt dens anven­delse til andre formål end indkvar­te­ring kræver vores forud­gå­ende samtykke (godken­delse).
 3. Medmin­dre andet er aftalt, er der ingen ret til at få stillet en særlig bolig til rådighed.
 4. Medmin­dre andet er aftalt, er den bestilte indkvar­te­ring klar til brug fra kl. 15.00 på ankomst­da­gen og skal forla­des senest kl. 10.00 på afrejsedagen.
 5. Vi forbe­hol­der os ret til at omfor­dele indkvar­te­ring, der endnu ikke er gjort krav på inden kl. 18.00 på ankomst­da­gen. Dette gælder ikke, hvis du på forhånd har infor­me­ret os om et senere ankomsttidspunkt.

§ 8 Ansvar

For krav baseret på skader forår­sa­get af os, vores juridi­ske repræ­sen­tan­ter eller stedfortræ­dere, er vi altid ansvar­lige uden begrænsning

 • i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred
 • i tilfælde af forsæt­lig eller groft uagtsom pligtforsømmelse
 • i tilfælde af garan­tiløf­ter, i det omfang det er aftalt, eller
 • for så vidt som anven­del­ses­om­rå­det for produktansvars­lo­ven åbnes.

I tilfælde af mislig­hol­delse af væsent­lige kontrakt­lige forplig­tel­ser, hvis opfyl­delse er en forud­sæt­ning for kontrak­tens korrekte gennem­fø­relse, og hvis overhol­delse kontrakt­part­ne­ren regel­mæs­sigt kan stole på (kardi­nal­for­plig­tel­ser) på grund af let uagtsom­hed fra vores side, fra vores juridi­ske repræ­sen­tan­ter eller stedfortræ­dende agenter, er ansvars­be­lø­bet begræn­set til den skade, der kan forud­ses på tidspunk­tet for kontrak­tens indgå­else, og hvis forekomst typisk må forventes.

I modsat fald er erstat­nings­krav udelukket.

§ 9 Bemærkning om manglende fortrydelsesret

Vi vil gerne påpege, at en fortry­del­ses­ret i henhold til § 312 g stk. 2 nr. 9 i BGB findes ikke.

§ 10 Tilbagetrækning af gæsten (afbestilling og NoShow)

Hvis du annul­le­rer aftalen om hotel­op­hold eller ikke møder op på ankomst­da­gen inden kl. 18.00 uden at infor­mere os på forhånd, har vi ret til at overdrage det reser­ve­rede hotel­op­hold til en anden. Hvis vi har aftalt en dato for gebyr­fri udtræ­delse, kan du udtræde af kontrak­ten indtil da uden at udløse krav om betaling eller erstat­ning fra vores side. Omkost­nings­fri­he­den for deres fortry­del­ses­ret udløber, hvis de ikke gør brug af deres fortry­del­ses­ret inden den aftalte dato. Fra dette tidspunkt er du kun beret­ti­get til en eventuel lovbe­stemt fortry­del­ses­ret. Hvis en fortry­del­ses­ret ikke er aftalt eller allerede er udløbet, og der heller ikke er nogen lovbe­stemt fortry­del­ses- eller opsigel­ses­ret, og vi ikke accep­te­rer en annul­le­ring af kontrak­ten, bevarer vi kravet på det aftalte veder­lag på trods af, at du ikke gør brug af tjene­sten. Vi giver dog følgende opsigel­ses­mu­lig­he­der med forbe­hold for andre indivi­du­elle aftaler:

 • Afbestil­ling op til den 10. dag før den aftalte ankomst­dato: gratis;
 • I tilfælde af afbestil­ling op til den 4. dag før den aftalte ankomst­dato: 50% af den kontrakt­ligt aftalte pris;
 • I tilfælde af afbestil­ling fra den 3. dag før den aftalte ankomst­dato: 80 % af den kontrakt­ligt aftalte pris.

Det står dig frit for at bevise, at skaden ikke er sket eller ikke er sket med det krævede beløb.

§ 11 Løsning af tvister

Europa-Kommis­sio­nen stiller en platform til rådig­hed for online tvist­bilæg­gelse (ODR), som du kan finde på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. Vi er ikke forplig­tet til eller villige til at deltage i tvist­bilæg­gel­ses­pro­ce­du­rer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

§ 12 Jurisdiktion

Hvis kunden er en erhvervs­dri­vende, en offent­li­gret­lig juridisk person eller en offent­li­gret­lig speci­al­fond, er det eksklu­sive værne­ting for alle tvister, der direkte eller indirekte opstår som følge af kontrakt­for­hol­det, Ferienan­lage zum Wildbach GmbH’s hjemsted. Vi er dog også beret­ti­get til at anlægge sag ved kundens almin­de­lige værneting. 

§ 13 Klausul om udelukkelse

Skulle enkelte bestem­mel­ser i disse GTC – Accom­moda­tion være eller blive helt eller delvist ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldig­he­den af kontrak­ten og dens reste­rende bestemmelser.

Skov
Hej, jeg hedder Anton og jeg kan hjælpe dig.