Privatlivspolitik

Denne erklæ­ring om databe­skyt­telse blev sidst opdate­ret på 3. maj 2024 og gælder borgere i Det Europæ­i­ske Økono­mi­ske Samarbejdsområde.

I denne fortro­lig­hed­ser­klæ­ring forkla­rer vi, hvad vi gør med de data, vi får om dig via https://www.zum-wildbach.de/da. Vi anbefa­ler, at du læser denne erklæ­ring omhyg­ge­ligt. I vores behand­ling overhol­der vi kravene i fortro­lig­heds­lo­v­giv­nin­gen. Det betyder blandt andet, at:

 • vi angiver klart, hvilke formål vi behand­ler perso­nop­lys­nin­ger til. Vi gør dette ved hjælp af denne fortrolighedserklæring;
 • vi sigter mod at begrænse vores indsam­ling af person­lige data til kun de person­lige data, der kræves til legitime formål;
 • vi anmoder først om dit udtryk­ke­lige samtykke til at behandle dine person­lige data i sager, der kræver dit samtykke;
 • vi træffer passende sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger for at beskytte dine person­lige data og kræver også dette fra parter, der behand­ler person­lige data på vores vegne;
 • vi respek­te­rer din ret til at få adgang til dine person­lige data eller få dem rettet eller slettet på din anmodning.

Hvis du har spørgs­mål eller ønsker at vide nøjag­tigt hvilke data vi opbeva­rer om dig, så kontakt os.

1. Formål, data og opbevaringsperiode

Vi kan indsamle eller modtage person­lige oplys­nin­ger til en række formål i forbin­delse med vores forret­nings­ak­ti­vi­te­ter, som kan omfatte følgende: (klik for at udvide)

2. Deling med andre parter

Vi deler eller videre­gi­ver kun disse data til Databe­hand­lere til følgende formål:

Databe­hand­lere

Navn: easyBooking
Land: zadego GmbH, Abteil­ung easybooking
Formål: Vermie­tung & Reser­vi­er­ung der Unterkünfte
Navn: rentware
Land: Betterware Software UG, Deutschland
Formål: Vermie­tung von Fahrrä­dern, Skiern usw.
Navn: Samay Labs, Inc (WebWhizz)
Land: 
Formål: Chatbot-KI

3. Cookies

Vores websted bruger cookies. For mere infor­ma­tion om cookies henvi­ses til vores Cookie politik

4. Disclosure practices

We disclose perso­nal infor­ma­tion if we are requi­red by law or by a court order, in response to a law enfor­ce­ment agency, to the extent permit­ted under other provi­sions of law, to provide infor­ma­tion, or for an investi­ga­tion on a matter related to public safety.

If our website or organi­sa­tion is taken over, sold, or invol­ved in a merger or acqui­si­tion, your details may be disclo­sed to our advisers and any prospective purcha­sers and will be passed on to the new owners.

5. Sikkerhed

Vi er forplig­tet til sikker­he­den af ​​person­lige data. Vi træffer passende sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger for at begrænse misbrug af og uauto­ri­se­ret adgang til person­lige data. Dette sikrer, at kun de nødven­dige perso­ner har adgang til dine data, at adgan­gen til dataene er beskyt­tet, og at vores sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger regel­mæs­sigt gennemgås.

6. Tredjepartswebsteder

Denne erklæ­ring om beskyt­telse af person­lige oplys­nin­ger gælder ikke for tredje­part­sweb­s­te­der, der er forbun­det via links på vores websted. Vi kan ikke garan­tere, at disse tredje­par­ter håndte­rer dine person­lige oplys­nin­ger på en pålide­lig eller sikker måde. Vi anbefa­ler, at du læser disse hjemmesi­ders fortro­lig­hed­ser­klæ­rin­ger, før du benyt­ter disse hjemmesider.

7. Tilføj til denne privatlivspolitik

Vi forbe­hol­der os retten til at foretage ændrin­ger i denne erklæ­ring om beskyt­telse af person­lige oplys­nin­ger. Det anbefa­les, at du regel­mæs­sigt konsul­te­rer denne fortro­lig­hed­ser­klæ­ring for at være opmærk­som på ændrin­ger. Derud­over vil vi aktivt infor­mere dig, hvor det er muligt.

8. Har adgang til og ændrer dine data

Hvis du har spørgs­mål eller ønsker at vide, hvilke person­lige data vi har om dig, så kontakt os. Du kan kontakte os ved hjælp af neden­stå­ende oplys­nin­ger. Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at vide, hvorfor dine person­lige data er nødven­dige, hvad der vil ske med dem, og hvor længe de bliver opbevaret.
 • Ret til adgang: Du har ret til at få adgang til dine person­lige data, der er kendt af os.
 • Ret til rettelse: du har ret til at supplere, rette, slette eller blokere dine person­lige data, når du ønsker det.
 • Hvis du giver os dit samtykke til at behandle dine data, har du ret til at tilba­ge­kalde dette samtykke og til at slette dine person­lige data.
 • Ret til at overføre dine data: Du har ret til at anmode om alle dine person­lige data fra den Behand­lings­ansvar­lige og overføre dem i sin helhed til en anden Behandlingsansvarlig.
 • Ret til indsi­gelse: du kan gøre indsi­gelse mod behand­lin­gen af ​​dine data. Vi efter­kom­mer dette, medmin­dre der er beret­ti­gede grunde til behandling.

Sørg for altid at angive, hvem du er, så vi kan være sikre på, at vi ikke ændrer eller sletter data på den forkerte person.

9. Indsendelse af en klage

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå vi håndte­rer (en klage over) behand­lin­gen af ​​dine perso­nop­lys­nin­ger, har du ret til at indsende en klage til Datatilsynet.

10. Kontaktdetaljer

Ferienan­lage Zum Wildbach GmbH
Baren­berg 15f
38879 Schierke
Tyskland
Inter­net side: https://www.zum-wildbach.de/da
Email: info@zum-wildbach.de
Telefon­num­mer: (03 94 55) 58 99 70

Bilag

Complianz | The Privacy Suite til WordPress

Denne hjemmeside bruger Compli­anz« Privacy Suite til WordPress til at indsamle samtyk­ke­er­klæ­rin­ger. Til denne funktion bliver din IP-adresse anony­mi­se­ret og gemt i vores database. For mere infor­ma­tion, se venligst Compli­anz« privat­livspo­li­tik.

Jobbehandling hos udbydere

Dataene på denne hjemmeside er hostet af 1&1. For yderli­gere oplys­nin­ger om databe­skyt­telse hos 1&1, besøg venligst: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy/

Shortpixel

Bille­der, javascripts og CSS-filer på denne hjemmeside indlæ­ses delvist via Short­pixels servere. Tjene­sten reduce­rer filstør­rel­sen på bille­derne og forbed­rer dermed indlæs­ning­sti­den på denne hjemmeside. For mere infor­ma­tion om Short­pixel, besøg venligst https://shortpixel.com og se Short­pixels privat­livspo­li­tik https://shortpixel.com/privacy.

Interaktivt kort

Denne hjemmeside bruger et inter­ak­tivt kort fra Dr. DSGVO. Kortet betje­nes lokalt. Denne løsning er databe­skyt­tel­ses­ven­lig. Ingen person­lige data videre­gi­ves til tredje­par­ter under hentning og drift af kortet. Desuden indsam­ler vi ikke andre perso­nop­lys­nin­ger til at hente og betjene kortet end dem, der er teknisk nødven­dige. Kortet bruger ikke cookies.

Burst-statistik

Denne hjemmeside bruger Burst Stati­stics, et privat­livs­ven­ligt stati­stik­værk­tøj, til at analy­sere besøgen­des adfærd. Til denne funktion indsam­ler vi (denne hjemmeside) anony­mi­se­rede data, der gemmes lokalt uden at dele dem med andre parter. For mere infor­ma­tion, læs venligst Bursts fortro­lig­hed­ser­klæ­ring .

Rentware

Vi bruger Rentware som vores udlej­nings­book­ings­oftware for at give kunderne den bedst mulige oplevelse. Dine data er beskyt­tet med branchens højeste standar­der for sikker­hed. Ved at bruge softwa­ren accep­te­rer du vores vilkår og betin­gel­ser.

Komoot

Vi integre­rer cykel­kort og ture fra udbyde­ren „komoot“. Tjene­steud­by­der: komoot GmbH Friedrich-Wilhelm-Boelcke-Straße 2 14473 Potsdam, Tyskland Privat­livspo­li­tik: https://www.komoot.de/privacy

WebWhiz

WebWhiz klassi­fi­ce­rer eller gemmer ikke person­lige oplys­nin­ger som navne, e‑mailadresser eller telefon­numre. De chatlog­fi­ler, der genere­res under inter­ak­tio­nen med chatbot­ten, kan dog gemmes for at forbedre chatbot­tens ydeevne og optimere tjene­sten. Vi bruger de indsam­lede oplys­nin­ger til at forbedre vores chatbots ydeevne og til at optimere vores service. Vi deler ikke brugero­p­lys­nin­ger med tredje­par­ter eller bruger dem til markeds­fø­rings­for­mål. De indsam­lede oplys­nin­ger bruges kun til at træne vores chatbot og levere vores service til brugerne.
Skov
Hej, jeg hedder Anton og jeg kan hjælpe dig.