Privacybeleid

Deze priva­cy­ver­kla­ring is voor het laatst bijge­werkt op 16. april 2024 en is van toepas­sing op burgers en wette­lijk perma­nente inwoners van de Europese Econo­mi­sche Ruimte en Zwitserland.

In deze priva­cy­ver­kla­ring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.zum-wildbach.de/nl over u verkrij­gen. We raden u aan deze verkla­ring aandach­tig te lezen. In onze verwer­king voldoen we aan de vereis­ten van priva­cy­wet­ge­ving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duide­lijk vermel­den met welke doelein­den wij persoons­ge­ge­vens verwer­ken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verza­me­ling van persoons­ge­ge­vens te beper­ken tot enkel de persoons­ge­ge­vens die noodza­ke­lijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdruk­ke­lijke toestem­ming om uw persoons­ge­ge­vens te verwer­ken in geval­len waarin uw toestem­ming is vereist;
 • wij passende bevei­li­gings­maat­re­ge­len nemen om uw persoons­ge­ge­vens te bescher­men en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons­ge­ge­vens verwerken;
 • wij uw recht respec­te­ren om uw persoons­ge­ge­vens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corri­ge­ren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvan­gen of verza­me­len mogelijk persoons­ge­ge­vens voor een aantal doelein­den die verband houden met onze bedrijfs­voe­ring, waaron­der de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwer­kers voor de volgende doeleinden:

Verwer­kers

Naam: easyBooking
Land: zadego GmbH, Abtei­lung easybooking
Doel: Accom­mo­da­tie huren & reserveren
Naam: rentware
Land: Better­ware Software UG, Deutschland
Doel: Verhuur van fietsen, ski’s, enz.

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer infor­ma­tie over cookies verwij­zen wij u naar ons Cookie­be­leid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoons­ge­ge­vens indien wij bij wet of door een gerech­te­lijk bevel, in antwoord op een wetshand­ha­vings­in­stan­tie, voor zover toege­staan onder andere wette­lijke bepalin­gen, verplicht zijn om infor­ma­tie te verstrek­ken, of voor een onder­zoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organi­sa­tie wordt overge­no­men, verkocht, of betrok­ken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorge­ge­ven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorge­ge­ven aan de nieuwe eigenaren.

5. Beveiliging

Bevei­li­ging van persoons­ge­ge­vens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende bevei­li­gings­maat­re­ge­len om misbruik van en ongeau­to­ri­seerde toegang tot persoons­ge­ge­vens te beper­ken. Zo zorgen wij dat alleen de noodza­ke­lijke perso­nen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veilig­heids­maat­re­ge­len regel­ma­tig gecon­tro­leerd worden.

6. Websites van derden

Deze Priva­cy­ver­kla­ring heeft geen betrek­king op sites van derden waar naar wordt verwe­zen via links op deze sites. We garan­de­ren niet dat deze sites uw persoons­ge­ge­vens op een betrouw­bare en veilige manier behan­de­len. We raden u aan om de priva­cy­ver­kla­rin­gen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behou­den ons het recht voor om wijzi­gin­gen aan te brengen in deze priva­cy­ver­kla­ring. Het verdient aanbe­ve­ling om deze priva­cy­ver­kla­ring geregeld te raadple­gen, zodat u van deze wijzi­gin­gen op de hoogte bent. Boven­dien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoon­lijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onder­staande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoons­ge­ge­vens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indie­nen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op recti­fi­ca­tie en aanvul­ling: u hebt het recht om uw persoon­lijke gegevens aan te vullen, te corri­ge­ren, te verwij­de­ren of te blokke­ren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestem­ming geeft om uw gegevens te verwer­ken, heeft u het recht om die toestem­ming in te trekken en uw persoon­lijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op datapor­ta­bi­li­teit: u hebt het recht om al uw persoon­lijke gegevens op te vragen bij de Verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwer­king van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwer­king zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duide­lijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzi­gen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevre­den bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autori­teit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Ferienan­lage Zum Wildbach GmbH
Baren­berg 15f
38879 Schierke
Duitsland
Website: https://www.zum-wildbach.de/nl
E‑mail: info@zum-wildbach.de
Telefoon­num­mer: (03 94 55) 58 99 70

Bijlage

Complianz | De privacysuite voor WordPress

Deze website gebruikt Complianz’s Privacy Suite voor WordPress om toestem­mings­ge­ge­vens te verza­me­len. Voor deze functi­o­na­li­teit wordt uw IP-adres geano­ni­mi­seerd en opgesla­gen in onze database. Zie voor meer infor­ma­tie het Priva­cy­be­leid van Complianz. 

Taakverwerking door providers

De gegevens op deze website worden gehost door 1&1. Ga voor meer infor­ma­tie over gegevens­be­scher­ming bij 1&1 naar: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy/

Korte pixel

De afbeel­din­gen, javascripts en CSS-bestan­den op deze website worden gedeel­te­lijk geladen via de servers van Short­pixel. De service verkleint de bestands­grootte van de afbeel­din­gen en verbe­tert zo de laadtijd van deze website. Ga voor meer infor­ma­tie over Short­pixel naar https://shortpixel.com en bekijk het priva­cy­be­leid van Short­pixel https://shortpixel.com/privacy.

Interactieve kaart

Deze website maakt gebruik van een inter­ac­tieve kaart van Dr. DSGVO. De kaart wordt lokaal beheerd. Deze oplos­sing is geschikt voor gegevens­be­scher­ming. Er worden geen persoon­lijke gegevens aan derden doorge­ge­ven tijdens het opvra­gen en gebrui­ken van de kaart. Verder verza­me­len wij geen persoon­lijke gegevens voor het opvra­gen en gebrui­ken van de kaart, behalve de technisch noodza­ke­lijke gegevens. De kaart gebruikt geen cookies.

Burststatistieken

Deze website maakt gebruik van Burst Statis­tics, een privacy-vrien­de­lijke statis­tiek­tool, om bezoe­kers­ge­drag te analy­se­ren. Voor deze functie verza­me­len wij (deze website) geano­ni­mi­seerde gegevens die lokaal worden opgesla­gen zonder ze met andere partijen te delen. Lees voor meer infor­ma­tie de Priva­cy­ver­kla­ring van Burst.

Rentware

Wij gebrui­ken Rentware als onze huurboe­kings­soft­ware om klanten de best mogelijke ervaring te bieden. Uw gegevens worden beschermd volgens de hoogste bevei­li­gings­nor­men in de branche. Door de software te gebrui­ken gaat u akkoord met onze algemene voorwaar­den.

Komoot

Wij integre­ren de fiets­kaar­ten en tours van de provi­der “komoot”. Dienst­ver­le­ner: komoot GmbH Fried­rich-Wilhelm-Boelcke-Straße 2 14473 Potsdam, Duits­land Priva­cy­be­leid: https://www.komoot.de/privacy

WebWhiz

WebWhiz classi­fi­ceert of bewaart geen persoon­lijke infor­ma­tie zoals namen, e‑mailadressen of telefoon­num­mers. De chatlogs die tijdens de inter­ac­tie met de chatbot worden gegene­reerd, kunnen echter worden opgesla­gen om de presta­ties van de chatbot te verbe­te­ren en de service te optima­li­se­ren. We gebrui­ken de verza­melde infor­ma­tie om de presta­ties van onze chatbot te verbe­te­ren en onze service te optima­li­se­ren. Wij delen geen gebrui­kers­in­for­ma­tie met derden en gebrui­ken deze niet voor marke­ting­doel­ein­den. De verza­melde infor­ma­tie wordt alleen gebruikt voor het trainen van onze chatbot en het leveren van onze service aan gebruikers.

U kunt nog meer nieuws vinden op onze sociale mediakanalen

facebook
instagram
Bos