AGB – Udlejning af fritidsudstyr

Generelle vilkår og betin­gel­ser og forbru­ger­in­for­ma­tion for leje af fritidsudstyr

Status: 15. juli 2023

Ferie­cen­ter
Zum Wildbach GmbH
Baren­berg 15f
38879 Schierke

Telefon: +49 (0) 3 94 55 / 58 99 70
E‑mail: info@zum-wildbach.de

§ 1 Anvendelsesområde

 1. Disse generelle vilkår og betin­gel­ser (GTC – Leje af fritids­ud­styr) gælder for alle kontrak­ter om leje af fritids­ud­styr, inklu­sive ekstraud­styr, hvis det er relevant, mellem os og vores kunder.
 2. Kundens afvigende eller supple­rende betin­gel­ser, som vi ikke udtryk­ke­ligt anerken­der, gælder ikke, selv om vi ikke udtryk­ke­ligt gør indsi­gelse mod dem.

§ 2 Kontraktpartner

Du indgår kontrak­ter med:

Ferie­cen­ter
Zum Wildbach GmbH

§ 3 Kontraktindgåelse, revision og korrektion, kontraktsprog, adfærdskodekser

 1. Præsen­ta­tio­nen af fritidsudstyret/udlejningsgenstandene (cykler, langrends­ski og kælke, trailere, vogne osv.) og ekstraud­sty­ret (cykel­hjelm, naviga­tions­t­a­ske til mobil­te­le­fon osv.) på vores hjemmeside med angivelse af den lejepe­ri­ode, du har valgt, samt vores priser, udgør et bindende tilbud om at leje dem til dig. Du kan først lægge dem i indkøbs­kur­ven uden forplig­telse og til enhver tid rette dine indtast­nin­ger, før du afgiver din bindende ordre („lej nu“) ved at bruge de korrek­tions­hjæl­pe­mid­ler, der er stillet til rådig­hed og forkla­ret til dette formål i ordre­pro­ces­sen. Kontrak­ten er indgået, når du accep­te­rer tilbud­det om at leje varerne i indkøbs­kur­ven på de tidspunk­ter, der er angivet der, ved at klikke på bestil­lings­k­nap­pen. Umiddel­bart efter afsen­delse af ordren modta­ger du endnu en bekræf­telse via e‑mail. Vi beder dig om at sikre, at den e‑mailadresse, du angiver, er korrekt, og at e‑mails, der sendes til den af os, kan modta­ges. Tjek også din „Spam-mappe“, hvis det er nødven­digt. Natur­lig­vis kan den tilsva­rende kontrakt også indgås person­ligt i vores lokaler, pr. post, e‑mail eller telefon.
 2. Bemærk venligst, at kontrak­ten kun kan indgås på tysk, engelsk og hollandsk.
 3. Vi er ikke under­lagt nogen særlige adfærdskodekser.

§ 4 Kontrakttekst

Vi gemmer kontrakt­tek­sten og sender dig booking­da­ta­ene og vores GTC – Udlej­ning af fritids­ud­styr i tekst­form. Teksten til kontrak­ten er ikke længere tilgæn­ge­lig via inter­net­tet. GTC – Udlej­ning af fritids­ud­styr er stadig tilgæn­ge­lig via internettet.

§ 5 Betalingsmetoder

Du betaler forud ved at

Banko­ver­før­sel
Vi vil give dig vores bankop­lys­nin­ger i en separat e‑mail og bede dig om at overføre eller

PayPal
For at kunne betale via PayPal skal du være registre­ret der eller registrere dig først, legiti­mere dig med dine adgangs­data og bekræfte betalings­in­struk­tio­nen til os, hvorved du vil blive omdiri­ge­ret til PayPal-webste­det til dette formål i ordreprocessen.

Under visse omstæn­dig­he­der giver vi mulig­hed for at betale forud på stedet. Betaling sker deref­ter kontant, med EC-kort eller kredit­kort (Visa eller MasterCard).

§ 6 Priser, udlejningsdag og depositum

 1. De angivne priser er inklu­sive den gældende merværdiafgift.
 2. Den pågæl­dende kalen­der­dag anses for at være lejedagen.
 3. Bemærk venligst, at der skal betales et deposi­tum (p.t. EUR 25,-) pr. lejebo­lig i kontan­ter ved afhentning.

§ 7 Udlejerens pligter

 1. Vi er forplig­tet til at give dig udlej­nings­gen­stan­dene i korrekt teknisk stand.
 2. Hvis repara­tio­ner bliver nødven­dige i lejepe­ri­o­den, vil vi udføre dem eller give dig en passende erstat­nings­gen­stand på udlej­nings­sta­tio­nen. Inddra­gelse af andre leveran­dø­rer til repara­tio­ner kræver vores samtykke, som vi ikke uden rimelig grund vil tilba­ge­holde. Omkost­nin­ger til repara­tions­or­drer, der er foreta­get uden vores samtykke, afhol­des af lejeren.

§ 8 Lejerens pligter

 1. Alle brugere skal sætte sig ind i betje­nin­gen af udlej­nings­e­jen­dom­men, før de tager den i brug, og hvis de ikke er fortro­lige med udlej­nings­e­jen­dom­men, skal de modtage instruk­tion fra os.
 2. Alle brugere skal sikre udlej­nings­gen­stan­dene mod tyveri og straks under­rette os om eventu­elle tab, mangler eller skader.
 3. Du er forplig­tet til at aflevere lejemå­let – bortset fra snavs og slitage inden for rammerne af normal brug – i samme stand, som du modtog det fra os.
 4. Alle brugere skal behandle lejeob­jek­tet med omhu og omtanke.

§ 9 Ansvar

For krav baseret på skader forår­sa­get af os, vores juridi­ske repræ­sen­tan­ter eller stedfortræ­dere, er vi altid ansvar­lige uden begrænsning

 • i tilfælde af skade på liv, lemmer eller helbred
 • i tilfælde af forsæt­lig eller groft uagtsom pligtforsømmelse
 • i tilfælde af garan­tiløf­ter, i det omfang det er aftalt, eller
 • for så vidt som anven­del­ses­om­rå­det for produktansvars­lo­ven åbnes.

I tilfælde af mislig­hol­delse af væsent­lige kontrakt­lige forplig­tel­ser, hvis opfyl­delse er en forud­sæt­ning for kontrak­tens korrekte gennem­fø­relse, og hvis overhol­delse kontrakt­part­ne­ren regel­mæs­sigt kan stole på (kardi­nal­for­plig­tel­ser) på grund af let uagtsom­hed fra vores side, fra vores juridi­ske repræ­sen­tan­ter eller stedfortræ­dende agenter, er ansvars­be­lø­bet begræn­set til den skade, der kan forud­ses på tidspunk­tet for kontrak­tens indgå­else, og hvis forekomst typisk må forventes.

I modsat fald er erstat­nings­krav udelukket.

§ 10 Meddelelse om manglende fortrydelsesret

Vi vil gerne påpege, at en fortry­del­ses­ret i henhold til § 312 g stk. 2 nr. 9 i BGB findes ikke.

§ 11 Løsning af tvister

Europa-Kommis­sio­nen stiller en platform til rådig­hed for online tvist­bilæg­gelse (ODR), som du kan finde på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. Vi er ikke forplig­tet til eller villige til at deltage i en tvist­bilæg­gel­ses­pro­ce­dure ved et forbrugervoldgiftsnævn.

§ 12 Jurisdiktion

Hvis kunden er en erhvervs­dri­vende, en offent­li­gret­lig juridisk person eller en offent­li­gret­lig speci­al­fond, er det eksklu­sive værne­ting for alle tvister, der direkte eller indirekte opstår som følge af kontrakt­for­hol­det, Ferienan­lage zum Wildbach GmbH’s hjemsted. Vi er dog også beret­ti­get til at anlægge sag ved kundens almin­de­lige værneting.

§ 13 Klausul om udelukkelse

Skulle enkelte bestem­mel­ser i disse GTC – Accom­moda­tion være eller blive helt eller delvist ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldig­he­den af kontrak­ten og dens reste­rende bestemmelser.

Skov
Hej, jeg hedder Anton og jeg kan hjælpe dig.